News-1

GAS 2020

GAS 2020

The next edition of the GAS festival takes place over two weekends during the first half of October 2020. The festival theme revolves around the significance of place in relation to listening and to the artistic experience.

How does a place sound?

The ears ability to perceive and interpret various spatialities creates both natural and artificial sounding landscapes. With GAS 2020 we wish to explore the significance of place in relation to listening and to the artistic experience. But it’s also about exploring the significance of place in relation to its social geography and questions concerning inclusion and exclusion. 

At the same time, we want to create space for the personal meeting, where the audience gets up-close with the art and where the boundaries between inner and outer rooms dissolve. Here we open up for new touch points between the place, the artist and the listening audience, thereby creating a setting for art, talks and new meetings.

We believe in a listening that goes deeper and that create a broadened understanding about what sounds and music could mean to us as humans. In a conversation where we openly and with a curiosity can discuss what we encounter. With the 2020 edition of the festival we wish to present something that our audiences have to relate to, reflect upon and perhaps sometimes even question. New impressions that they can carry with them for a long time.

GAS has turned 20 years. The festival 2020 is about honoring what’s been by finding new ways forward. With the next edition we wish to present a new landscape and an interpretation of how we see the sounding musical landscape of today. It’s about unexpected places, new rooms and new contexts.

Nästa upplaga av GAS-festivalen äger rum över två veckoslut under första halvan av oktober 2020. Festivalens tema handlar om platsens betydelse för lyssnandet och den konstnärliga upplevelsen.

Hur låter en plats?

Örats förmåga att uppfatta och tolka olika rumsligheter skapar naturliga såväl som artificiella ljudande landskap. Med GAS 2020 vill vi utforska platsens betydelse för lyssnandet och för den konstnärliga upplevelsen. Men det handlar även om att undersöka platsens betydelse i relation till dess sociala geografi och frågor som rör inkludering och utanförskap.

Vi vill samtidigt söka det personliga mötet, där publiken kommer nära konsten och där gränserna mellan inre och yttre rum suddas ut. Där vi öppnar upp för nya beröringspunkter mellan platsen, konstnären och den lyssnande publiken och därmed skapar en rumslighet för konst, samtal och nya möten.

Vi tror på ett lyssnande som går på djupet och som skapar en vidgad förståelse för vad musik och ljud kan betyda för oss som människor. På ett samtal där vi öppet och nyfiket kan diskutera det vi möter. Med festivalen 2020 vill vi presentera någonting som publiken måste förhålla dig till, reflektera över och kanske ibland också ifrågasätta. Nya intryck som de kan bära med sig länge.

GAS har hunnit fylla 20 år. Festivalen 2020 handlar om att förvalta det som har varit genom att hitta nya vägar framåt. Med nästa upplaga vill vi presentera ett nytt landskap och en tolkning av hur vi ser på det ljudande musikaliska fältet idag. Det handlar om att befinna sig på oväntade platser, i nya rum och nya sammanhang.

Posted in

Since 2011, Dag is one of three the co-owners of Gothenburg based production company Producentbyrån. Producentbyrån is a team of producers and project managers working with various artists, companies, festivals, conferences and projects in performing arts, both in Sweden and internationally. Dag has a background as a sound technician and also works as a composer and musician for separate works, film and performing arts productions. Dag works with the GAS-Festival’s communication and graphic design.